Το ανθρώπινο δυναμικό

Στην Πολυτεχνική Σχολή υπηρετεί :
• το 15,5 % των συνολικών μελών Δ.Ε.Π. και
• το 17,7 % του συνολικού λοιπού προσωπικού του Α.Π.Θ.

Η μέση ηλικία τους είναι 53,3 έτη (μέσος όρος Α.Π.Θ. = 52,7), γεγονός που κάνει την Πολυτεχνική Σχολή την 3η κατά σειρά πιο “γηράσκουσα” σχολή (μετά την Ιατρική και τη Γεωπονική) στο Α.Π.Θ.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η έλλειψη μελών Δ.Ε.Π. καλύπτεται, σε μερικά τμήματα, εν μέρει από συμβασιούχους (μέσω συμβάσεων με την Επιτροπή Ερευνών) διδάσκοντες.